جعفریان

مسئول دفتر ریاست نهاد:

جناب آقای جلال جعفریان

کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

تلفکس : ۰۳۱۳۲۶۴۶۱۷۳

شماره تماس : ۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۱ داخلی ۲۳۳