مدیر اجرایی نهاد:

منصور شفیع زاده

شماره تماس دفتر : ۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ داخلی ۲۱۷