لقمه های خواندنی چیست؟

نام این بسته “لقمه خواندنی” است ، یک بسته فرهنگی برای انتقال یک مفهوم در کوتاه ترین زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده…

راهنمای چاپ:

بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر a5 است که به صورت پشت و رو چاپ می شود . حذف نام نویسنده شرعا حرام است شما میتوانید در قسمت زیر جمله(لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کنید!) آرم و نشان مجموعه فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت طراح نیست.