دفتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

آدرس:

ساختمان اداری  طبقه سوم

تلفن :

۰۳۱۳۳۶۶۰۰۱۱ داخلی ۲۲۷۴