دبیر شورای راهبردی اساتید نهاد :

دکتر مسعود جعفری نزاد

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا