دبیر شورای راهبردی اساتید نهاد :

دکتر مسعود جعفری نزاد

(ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر)