اعتماد به نفس همتی و هوش سیاسی مردم

اعتماد به‌ نفس همتی در کنار کلید روحانی، گریه جهانگیری و خنده‌های خاتمی، شاید زمانی می‌توانستند طبقه متوسط ایران را مجاب به همراهی کنند؛ اما در این نقطه تاریخی، هوش سیاسی مردم ایران بیش از هر دوره دیگری است.