فرهنگی شهرضا

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه معاونان جدید و قدیم فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با حضور رئیس واحد، معاونان و کارکنان حوزه فرهنگی، دانشجویی برگزار شد.